איך מוכיחים הכנסה למשכנתא?

אם אתם מתכננים לקחת משכנתא וודאי נתקלתם במגוון מושגים מבלבלים ולא מוכרים, בניהם: אחוזי מימון, דרגות מימון, תמהיל משכנתא, עלויות היוון, גובה הכנסה, הכנסה פנויה, ערב משלם, בטחונות, קל"צ, חישוב משכנתא ועוד מושגים נוספים הנוגעים לנכס, לצרכי המימון וללווים. אם יצאתם עם כאב ראש  ולא הבנתם האם אתם אכן זכאים למשכנתא במיוחד בשבילכם הכנו את המדריך הקצר והיעיל שלפניכם שיסביר מה באמת נדרש מכם בכדי להוכיח הכנסה למשכנתא .

מחשבון משכנתא– בכדי לסייע ללווים ישנו מחשבון משכנתא אותו ניתן למצוא באתרי כל הבנקים ואף באתרים פיננסיים ואתרי מידע חיצוניים, עשוי לסייע בתכנון הראשוני, אולם דורש אף הוא מידע ומשתנים רבים, אשר אינם בנמצא.

יכולת החזר- אחת הדרישות הראשוניות והבסיסיות לקבלת אישור עקרוני למשכנתא נשענת על יכולת החזר של הלקוח, כאשר זו נבחנת באמצעות הכנסות אל מול התחייבויות נוספות.

הכנסה מוכרת לצרכי משכנתא- הכנסה שתירשם כסכומי כסף קבועים, הנכנסים לחשבון העובר ושב, באופן קבוע וכנגד סיבה ואסמכתא.

משכורת- משכורת ממקום עבודה היא ההכנסה המוכרת ביותר ולרוב גם הגדולה ביותר של התא המשפחתי. במקרה של שני בני הזוג הרשומים כלווים להלוואה- והצגת שתי משכורות יציבות, הדבר ישפר את יכולת ההחזר ותנאי ההלוואה בהתאם.

הכנסה מהשכרת נכס- נכס קבוע המצוי בבעלות הלווים ומניב דמי שכירות קבועים, יחושבו דמי השכירות במניין הכנסות המשפחה.

קצבאות- ככלל, קצבאות אינן נרשמות כהכנסות לצרכי חישוב משכנתא, אלא אם מדובר בקצבה קבועה המשולמת לצמיתות.

הכנסה מפנסיה- הכנסה מפנסיה תיחשב כהכנסה לכל דבר ועניין, כהכנסה קבועה ויציבה, כנגד האישורים המתאימים מקרן הפנסיה המשלמת.

מזונות- הכנסה של הורה מתשלום מזונות תיחשב כחלק מן ההכנסות בתנאים מסוימים, בהתאמה לגובה ההכנסה, להסכם גירושין חתום ולגיל הילדים.

הכנסה מעסק- הכנסה מעסק: עסק פטור או עסק מורשה, היא הכנסה רשומה במלואה, כאשר זאת מוכחת באמצעות שומת מס שנתית ודו"ח הכנסות אשר חתום על ידי רואה החשבון של העסק.

הכנסות שאינן מוכחות – משפחות רבות נשענות על הכנסות שאינן מוכחות ואינן יכולות להירשם לצרכי חישוב הכנסות למשכנתא, דוגמת סיוע קבוע הניתן על ידי בן משפחה, קצבאות הנדרשות לאישור מדי תקופה, הכנסות שאינן רשומות כגון הכנסה ממסחר ברשת, הכנסה במזומן דוגמת טיפים בגין שירות וכדומה. בעת פניה אל הבנק יש לרכז בצורה מסודרת את כל מקורות ההכנסה של התא המשפחתי. בתחשיב הכולל והגס ניתן ליטול משכנתא בה ההחזר החודשי לא יעלה על 30% מן ההכנסה הפנויה הכוללת.

הכנסה פנויה- הכנסה פנויה היא סך ההכנסות הרשומות והמוכחות, בהפחתת התחייבויות קבועות. לא כל הוצאה היא בבחינת התחייבות קבועה. בהתחייבויות כאלו יבואו במניין הלוואות אחרות אשר תקופת יתרת ההלוואה בעבורן עולה על 18 חודשים, משכנתא קיימת בגין הנכס האמור או נכסים אחרים, הלוואות חוץ בנקאיות מתועדות.

מומחי חברת פרדס פיננסיים סיעו לאלפי משפחות בישראל כבר בשלב התכנון של המשכנתא, לבצע מיפוי הכסות אל מול התחייבויות, לאתר ולהגדיר הכנסה פנויה, ולקבל אישור למשכנתא משתלמת, נוחה ומותאמת לצרכי המשפחה.